Ủy ban

Ủy ban

Ủy ban Tiếp cận cộng đồng
 • Ủy ban về tiếp cận cộng đồng của Ủy ban sẽ tìm kiếm ý kiến đóng góp của cộng đồng và lời khai từ các bên liên quan về cách các khu học chánh mới nên được thiết kế và cấu thành. Ủy ban sẽ cố gắng thu hút một nhóm đa dạng các bên liên quan từ mỗi Khu vực Hội đồng để đóng góp ý kiến, và nhắm mục tiêu tiếp cận các cộng đồng mà đầu vào còn thiếu. Ủy ban sẽ tham gia với các Hội đồng Vùng lân cận, các tổ chức cộng đồng và các nhà lãnh đạo địa phương, đồng thời sử dụng các nền tảng truyền thông hiện có và mới để tiếp cận các bên liên quan. Ủy ban cũng sẽ cam kết giữ cho các bên liên quan được thông báo về các diễn biến và các phiên điều trần công khai theo lịch trình, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu kỹ thuật số để chấp nhận lời khai của công chúng.
 • Các thành viên:
 • David Hyun, Chủ tịch
 • Linh mục Edward L. Anderson
 • Charisse Bremond Weaver
 • Maria Brenes
 • Rocky Delgadillo
 • Andrew Garsten
 • Nam Le
 • Michele Prichard
 • Liz Saldivar
 • Alexandra Suh
Ủy ban Bản đồ & Dữ liệu
 • Ủy ban về dữ liệu và bản đồ của Ủy ban sẽ đánh giá thông tin dân số và nhân khẩu học có sẵn từ Cục điều tra dân số, cũng như trưng cầu và đánh giá dữ liệu từ các nhóm bên thứ ba. Vì Ủy ban sẽ cung cấp quyền truy cập miễn phí và đơn giản vào phần mềm lập bản đồ thích hợp cho tất cả các bên liên quan, nên Ủy ban sẽ chịu trách nhiệm đánh giá các ranh giới bản đồ được đề xuất dựa trên mức độ phù hợp của chúng với dữ liệu có sẵn. Ủy ban cũng sẽ đánh giá các vấn đề về phân cực trong các cộng đồng và ảnh hưởng của chúng đối với quá trình Tái phân chia khu.
 • Các thành viên:
 • Sonja F. Diaz, Chủ tịch
 • Elissa Barrett
 • Denis Cagna
 • David Hyun
 • Richard Katz
 • Carlos Moreno
 • Richard Polanco
 • Valerie Lynne Shaw