Tại sao Tái phân chia khu vực lại quan trọng?

Tại sao Tái phân chia khu vực lại quan trọng?

Việc phân chia lại giúp đảm bảo rằng các cộng đồng có quyền tiếp cận bình đẳng với quyền đại diện chính trị. Ranh giới quận được vẽ như thế nào và ở đâu có thể hình thành khả năng của cộng đồng trong việc bầu chọn những người đại diện mà họ lựa chọn. Điều quan trọng là mỗi quan chức được bầu phải đại diện cho cùng một số lượng cử tri. Lời khai và ý kiến đóng góp của cư dân Los Angeles là rất quan trọng để tạo ra một kế hoạch tái phân chia khu vực cung cấp sự đại diện công bằng và hiệu quả cho tất cả cư dân của Thành phố.