Mốc thời gian

Mốc thời gian

Dưới đây là thời gian của quá trình phân chia lại.

tải PDF