Làm sao để tham gia

Làm sao để tham gia
 • Gửi biểu mẫu cộng đồng quan tâm.
 • Đăng ký hệ thống thông báo sớm
 • Họp Ủy ban
  • Hiện tại, các cuộc họp của Ủy ban đang được tổ chức hầu như trên internet và qua điện thoại để tuân theo Lệnh hành pháp N-29-20 (ngày 17 tháng 3 năm 2020) của Thống đốc và do những lo ngại về COVID-19. Các cuộc họp trực tiếp có thể được tổ chức trong tương lai gần khi các biện pháp sức khỏe cho phép.
  • Công chúng có thể tham gia bằng cách đăng nhập vào các cuộc họp qua Zoom Webinar hoặc qua điện thoại. Hướng dẫn truy cập có thể được tìm thấy trong chương trình họp.
 • Bình luận công khai
  • Trong các cuộc họp của Ủy ban, các thành viên của công chúng được tạo cơ hội để đưa ra bình luận của công chúng về các vấn đề liên quan. Hướng dẫn cung cấp bình luận công khai trong cuộc họp có thể được tìm thấy trên chương trình họp .
  • Công chúng cũng có thể cung cấp các nhận xét công khai bằng văn bản bằng cách gửi chúng qua email tới: redistricting.lacity@lacity.org